Podmínky pronájmu

  1. Nájemce přebírá a vrací pronajímateli pronajímanou věc v místě zapůjčení na adrese Horní Valy 582, Uherský Brod. Po domluvě je možné zapůjčené věci převzít ve Zlíně.
  2. Nájemce potvrzuje svým podpisem, že pronajatou věc převzal čistou, funkční, bez závad, byl seznámen s její obsluhou a údržbou. Zavazuje se, že věc bude užívat na svou zodpovědnost v souladu s pokyny, přiměřeně povaze a určení věci.
  3. Nájemce za věc osobně odpovídá po dobu od jejího převzetí od pronajímatele do jejího vrácení. Nájemce neodpovídá za běžné opotřebení způsobené užíváním. Zjistí-li pronajímatel při vracení věci závady způsobené nájemcovou nedbalostí nebo jeho neodborným zacházením, je nájemce povinen uhradit pronajímateli způsobenou škodu.
  4. Dojde-li v době pronájmu u věci k závadě bez cizího zavinění (vyšší mocí) a z důvodu této závady nelze věc řádně užívat, má nájemce právo od smlouvy odstoupit nebo mu pronajímatel po vzájemné dohodě poskytne jinou věc sloužící témuž účelu. Zároveň bude nájemci poskytnuta sleva z nájemného nebo prominuto nájemné za období, po kterou věc nemohl pro její vadu užívat.
  5. Nájemce je povinen vrátit věc pronajímateli neznečištěnou. V případě, že tuto povinnost nesplní, bude mu účtována přirážka.
  6. Pronajímatel zakazuje nájemci provádět na pronajímané věci jakékoliv změny. V případě nedodržení tohoto zákazu a provedení změn na věci bez souhlasu pronajímatele, nebudou nájemci proplaceny žádné náklady takto vzniklé.
  7. Potřebu opravy věci, kterou má provést pronajímatel, je nájemce povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu – osobně, telefonicky na č. 723634511. Dále je povinen poskytnout pronajímateli potřebnou součinnost při opravě věci. Při porušení těchto povinností odpovídá nájemce za škodu, která pronajímateli vznikne a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc.
  8. Vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení věci je nájemce povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu – osobně, telefonicky na č. 723634511. V případě nesplnění této povinnosti považuje pronajímatel za ztracenou , zničenou tu věc , o které nájemce do 10 dnů od skončení nájmu nepodal pronajímateli žádnou zprávu ani se nedohodl na prodloužení nájemní lhůty.V těchto případech bude nájemce povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.
  9. Zájemce o zapůjčení je povinen předložit při uzavírání smlouvy o pronájmu dva platné doklady totožnosti (alespoň jeden s fotografií).